تبریک، شما بهترین عسل از عسل های شمال کشور  که بوسبله گروه مدیکار تولید می شود را یافته اید .
این عسل محصولی از شهرهای بسیار زیبای استان گلستان به نام مینودشت می باشد